160 Mooie Engelse Teksten en Spreuken met Vertaling

Bijgewerkt op 12 feb 2024 om 14:01

Mooie Engelse Zinnen en Leuke Engelse TekstenEen pagina vol met prachtige Engelse zinnen en leuke Engelse teksten, quotes, gezegden, citaten en uitdrukkingen met vertaling naar het Nederlands. Korte maar ook lange zinnen. Ook leuk voor bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Skype of WhatsApp.Engels is de wereldtaal en de meeste zinnen komen het best tot hun recht in het Engels. Maar liefst 160 Engelse zinnen hebben we voor je uitgezocht. Zoals Engelse teksten over het leven, motiverende zinnen, levensmotto's, waarheden, liefde en zinnen zo uit het leven gegrepen.

Mocht je zelf ook nog een paar krachtige Engelse zinnen hebben laat het ons dan gerust weten mag onder dit artikel. En mocht je fouten tegenkomen laat het ons dan gerust weten, we zijn geen vertaal experts!

Mooie Engelse Teksten met Vertaling
Engelse teksten: A dream is a wish your heart makes. - Een droom is een wens die je hart maakt. ― Disney

Mooie Engelse Teksten, Zinnen en Spreuken met Vertaling

 • A dog is the only friend on earth that loves you more than he loves himself. - Een hond is de enige vriend op aarde die meer van jou houdt dan van zichzelf. ― Josh Billings
 • A dream is a wish your heart makes. - Een droom is een wens die je hart maakt. ― Walt Disney
 • A dream costs nothing unless you want it to come true. - Een droom kost niets tenzij je wilt dat het uitkomt.
 • A friend is someone who loves you when you have forgotten how to love yourself. - Een vriend is iemand die van je houdt als je vergeten bent hoe je van jezelf moet houden.
 • A friend is someone who reaches for your hand but touches your heart. - Een vriend is iemand die naar je hand reikt maar je hart aanraakt. ― Antoine de Saint-Exupery
 • A harmful truth is better than a useful lie. - Een schadelijke waarheid is beter dan een nuttige leugen. ― Thomas Mann
 • A lie is a lie, no matter how big or how small it is. - Een leugen is een leugen, hoe groot of hoe klein deze ook is.
 • A ship is always safe at shore, but that is not what it’s built for. - Een schip is altijd veilig aan wal, maar dat is niet waarvoor ze zijn gebouwd. ― Albert Einstein
 • Accept your mistakes and move on. - Accepteer je fouten en ga verder.
 • After a storm comes a calm. - Na regen komt zonneschijn. ― Matthew Henry
 • Always remember that you're unique. Just like everyone else. - Onthoud goed dat jij uniek bent. Net als iedereen. ― Margaret Mead
 • Always stand for what you believe in, even if it means standing alone. - Sta altijd voor waar je in gelooft, ook al betekent het dat je alleen staat. ― Andy Biersack
 • Anyone who can walk to the welfare office can walk to work. - Iedereen die naar het bijstandskantoor kan lopen, kan naar zijn werk lopen. ― Al Capp
 • Be a good person, but don't waste your time trying to prove it. - Wees een goed persoon, maar verspil geen tijd met proberen het te bewijzen. ― Manas Disoriya
 • Be careful how much you tolerate, you are teaching them how to treat you. - Wees voorzichtig met hoeveel je tolereert, je leert ze hoe ze jou moeten behandelen.
 • Be careful what you tell people, a friend today could be an enemy tomorrow. - Wees voorzichtig met wat je mensen vertelt, de vriend van vandaag kan morgen een vijand zijn.
 • Be careful who you push away. Some of us don't come back. - Wees voorzichtig met wie je weg duwt. Sommigen van ons komen niet terug.
 • Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best. - Wees geduldig. Soms moet je door het ergste gaan om het beste te krijgen. ― Karen Salmansohn

Zie ook: Lange en korte pakkende liefdes teksten voor hem en haar

 • Be the change you want to see in the world. - Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. ― Mahatma Gandhi.
 • Be the reason someone smiles today. - Wees de reden waarom iemand vandaag glimlacht. ― Roy T. Bennett
 • Behind every scar there is an untold story of survival. - Achter elk litteken schuilt een onverteld verhaal van overleven.
 • Being honest these days is so rare it's often confused with hating. - Eerlijk zijn is tegenwoordig zo zeldzaam dat het vaak wordt verward met hatelijk zijn. ― Duane Hall
 • Blowing out the other person's candle will not make yours shine brighter. Het uitblazen van de kaars van de ander zal je eigen kaars niet feller doen branden. ― Onbekend
 • Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. - Bouw je eigen dromen, of iemand anders zal je inhuren om de hunne te bouwen. ― Farrah Gray
 • Confuse them with your silence, shock them with your actions. - Verwar ze met je stilte, schok ze met je acties. ― Bohdi Sanders
 • Distance doesn't separate people, silence does. - Afstand scheidt mensen niet, stilte wel. ― Jeff Hood
 • Don't dream your life, live your dream. - Droom niet over je leven, leef je droom. ― Miasha 
 • Don’t count the days, but make the days count. - Tel niet de dagen, maar laat de dagen tellen. ― Muhammad Ali
 • Don't fall for sweet words, fall for sweet efforts. - Val niet voor zoete woorden, val voor zoete inspanningen.
 • You can't judge my choices without understanding my reasons. - Je kunt mijn keuzes niet boordelen zonder mijn redenen te begrijpen. ― Kid Cudi
 • Don't love 1, don't love 2, but love the 1 who loves you. - Hou niet van 1, hou niet van 2, maar hou van degene die van je houdt.
 • Don't love everybody, be loved by everybody. - Hou niet van iedereen, wordt geliefd door iedereen.
 • Don't love your dream, but live your dream. - Hou niet van je droom, maar leef je droom. ― Mark Twain
 • Don’t ruin a good day by thinking about the bad day of yesterday. Let it go. - Verpest een goede dag niet door aan de slechte dag van gisteren te denken. Laat het los. ― Grant Cardone
 • Don’t stop when you are tired. Stop when you are done! - Stop niet wanneer je moe bent. Stop wanneer je klaar bent! ― Marilyn Monroe
 • Don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are. - Behandel mensen niet zo slecht als ze zijn, behandel ze zo goed als jij bent. ― Mother Teresa
 • Don’t wait for things to happen. Make them happen. - Wacht niet tot de dingen gebeuren. Laat ze gebeuren. ― Roy T. Bennett


 • Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. - Geniet van de kleine dingen, want op een dag kijk je misschien terug en besef je dat het de grote dingen waren. ― Robert Brault
 • Even the smallest lie can break the biggest trust. - Zelfs de kleinste leugen kan het grootste vertrouwen breken.
 • Every day is a new beginning. Take a deep breath and start again. - Elke dag is een nieuw begin. Haal diep adem, lach en begin opnieuw. ― Ain Eineziz
 • Every minute spent with you is a minute well spent. - Elke minuut die ik met je doorbreng, is een minuut goed besteed.
 • Everybody deserves second chances, but not for the same mistakes. - Iedereen verdient een tweede kans, maar niet voor dezelfde fouten.
 • Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. - Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. ― Joe Lewis
 • Everyone has a best friend during each stage of life, but only lucky ones have the same friend in all stages of life. - Iedereen heeft in elk stadium van het leven een beste vriend, maar alleen gelukkigen hebben dezelfde vriend in alle levensfasen.
 • Everyone says you only fall in love once, but that's not true because every time I see you , I fall in love again. - Iedereen zegt dat je maar één keer verliefd wordt, maar dat is niet waar, want elke keer als ik je zie, word ik weer verliefd. ― Allie Roberts
 • Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Als je me één keer voor de gek houdt, is dat jouw schuld. Als je me twee keer voor de gek houdt, is dat mijn schuld. ― Stephen King
 • Forget the past, but remember the lesson. - Vergeet het verleden, maar onthoud de les.
 • Friends are angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly. - Vrienden zijn engelen die ons op de been houden wanneer onze vleugels niet meer weten hoe ze moeten vliegen. ― Lorraine K Mitchell
 • Good friends are like stars. You don't Always see them but you know they're Always there. - Goede vrienden zijn als sterren. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er altijd zijn.
 • Happiness is a direction, not a destination. - Geluk is een richting, geen einddoel.
 • Hard times will always reveal true friends. - Moeilijke tijden zullen altijd echte vrienden onthullen. ― Onbekend
 • Here's a piece of advice: never put your happiness in someone else hands. - Hier is een advies: leg je geluk nooit in handen van iemand anders.
 • Life is too short to argue with stupid people. - Het leven is te kort om discussiëren met domme mensen.
Mooie Engelse Teksten met Vertaling voor hem en haar
Engelse teksten: Dream your life, live your dreams. - Droom je leven, leef je dromen. ― Ravyn Lenae
 • Home is where the dog hair sticks to everything but the dog. - Thuis is waar het hondenhaar aan alles plakt behalve aan de hond.
 • I don't forgive people because I'm weak, I forgive them because I'm strong enough to understand that people make mistakes. - Ik vergeef mensen niet omdat ik zwak ben, ik vergeef hen omdat ik sterk genoeg ben om te begrijpen dat mensen fouten maken.
 • I love romantic comedies, they make my heart smile, my eyes water and my mind think. - Ik hou van romantische komedies, ze laten mijn hart glimlachen, mijn ogen wateren en mijn geest denken.
 • I still remember the days I prayed for the things I have now. - Ik herinner me de dagen nog dat ik bad voor de dingen die ik nu heb.
 • I wish people were like money so you could hold them up to the light to see which ones are real and which ones are fake. - Ik wou dat mensen als geld waren, zodat je ze tegen het licht houden om te zien welke echt zijn en welke nep.
 • I'm not sure about an inner child, but I have an inner idiot that surfaces every now and then. - Ik ben niet zeker van een innerlijk kind, maar ik heb een innerlijke idioot die zo nu en dan naar boven komt.
 • If I die and go to heaven, I'll put your name on a golden star, so that all the angels can see, how much you mean to me. - Als ik sterf en naar de hemel ga, zal ik je naam op een gouden ster zetten, zodat alle engelen kunnen zien, hoeveel je voor mij betekent.
 • If money and material things make you believe you are better than others, you are the poorest person on earth. - Als geld en materiële dingen je doen geloven dat je beter bent dan anderen, ben je de armste persoon op aarde.
 • If you are not doing what you love, you are wasting your time. - Als je niet doet waar je van houdt, verspil je je tijd. ― Billy Joel
 • If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. - Als je altijd probeert om normaal te zijn, zul je nooit weten hoe geweldig je kunt zijn. ― Maya Angelou
 • If you change nothing, nothing will change. - Als je niets verandert, zal er niets veranderen. ― Tony Robbins
 • If you don't have time for things that matter, stop doing things that don't. - Als je geen tijd hebt voor dingen die ertoe doen, stop dan met dingen die dat niet doen.
 • If you don't stand for something, you'll fall for anything. - Als je niet ergens voor staat, val je voor alles.
 • If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. - Als je ooit verdwaald raakt in het donker en je niets kunt zien, zal ik het licht zijn om je te begeleiden.

Zie ook: Motiverende positieve spreuken voor positief denken

 • If you ever find yourself stuck in the middle of the sea , I'll sail the world to find you. - Als je ooit vast komt te zitten midden in de zee, dan zal ik de wereld bevaren om je te vinden.
 • If you have to hesitate choosing between me and someone else, pick them. - Als je twijfelt tussen mij en een ander, kies dan niet voor mij. ― Onbekend
 • If you obey all the rules, you miss all the fun. - Als je aan alle regels voldoet, mis je al het plezier.
 • If you want to be happy, you have to let shit go. - Als je gelukkig wilt zijn, moet je het laten gaan.
 • In any moment of decision: the best thing you can do is the right thing. The worst thing you can do is nothing. - Op elk moment van een beslissing: het beste wat je kunt doen is het juiste ding. Het ergste wat je kunt doen is niets.
 • It takes a lot to hate you, It takes too much to forget you, but it took so little to love you. - Het kost veel om je te haten, het kost te veel om je te vergeten, maar het kostte zo weinig om van je te houden.
 • It wasn't a waste of time if it taught you a lesson. - Het was geen tijdverspilling als het je een les leerde.
 • It's hard to fight an enemy that resides in your head. - Het is moeilijk om tegen een vijand te vechten die in je hoofd zit. ― Onbekend
 • It's so frustrating watching someone close to you make all the wrong choices & decisions, but I guess u need to sit back & let them learn. - Het is zo frustrerend om te zien dat iemand die dicht bij je in de buurt is, alle verkeerde keuzes en beslissingen maakt, maar ik denk dat je achterover moet leunen en ze moet leren.
 • Just because I'm nice to you, doesn't mean I like you, it just means I'm not rude. - Alleen omdat ik aardig ben tegen je, wil nog niet zeggen dat ik je leuk vind, het betekent gewoon dat ik niet onbeleefd ben.
 • Just because you're doing something for the right reason, doesn't mean you're doing it the right way. - Alleen omdat je iets doet om de juiste reden, betekent niet dat je het op de juiste manier doet. ― Mahatma Gandhi
 • Learn from the mistakes of others, you can't live long enough to make them all yourselves. - Leer van de fouten van anderen, je leeft namelijk nooit lang genoeg om ze allemaal zelf te maken.
 • Let the beauty of what you love be what you do. - Laat de schoonheid van wat je liefhebt zijn wat je doet.
 • Life is short, live it, love is rare, grab it, anger is bad, dump it, fear is awful, face it, memories are sweet, cherish them. - Het leven is kort, leef het, liefde is zeldzaam, grijp het, woede is slecht, dump het, angst is vreselijk, onderga het, herinneringen zijn zoet, koester ze.
 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. - Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zou leven.
 • Love is hard and will always be, but remember somebody loves you and that one is me. - Liefde is moeilijk en zal het altijd zijn, maar onthoud dat iemand van je houdt en dat ik dat ben.
 • Love is never about finding the hand that perfectly fits yours, it's about finding that one person who is willing to hold your hand, no matter how unfit it may be. - Liefde gaat nooit over het vinden van de hand die perfect bij de jouwe past, maar met het vinden van die ene persoon die bereid is je hand vast te houden, hoe ongeschikt die ook is.
Engelse teksten: True love has no expiry date. - Ware liefde heeft geen vervaldatum.
 • Most people don't change, they just find new ways to lie. - De meeste mensen veranderen niet, ze vinden gewoon nieuwe manieren om te liegen.
 • Never approach a bull from the front, a horse from the rear, or an idiot from any direction. - Benader een stier nooit van voren, een paard van achteren of een idioot uit welke richting dan ook.
 • Never forget who was there when no one else was. - Vergeet nooit wie er was toen er niemand anders was.
 • Never let someone waste your time twice. - Laat nooit iemand je tijd twee keer verspillen.
 • Never lie to someone who trusts you, and never trust someone who lies to you. - Lieg nooit tegen iemand die je vertrouwt en vertrouw nooit iemand die tegen je liegt.
 • Never look down on someone unless you're helping them up. - Kijk nooit op iemand neer, tenzij je hem omhoog helpt.
 • Never stop doing your best just because someone doesn't give you credit. - Stop nooit met je best te doen, alleen omdat iemand je geen eer geeft.
 • Nobody is perfect until you fall in love with them. - Niemand is perfect totdat je verliefd op ze wordt.
 • Not everyone who is single is lonely. Not everyone who is taken is in love. - Niet iedereen die single is, is eenzaam. Niet iedereen die bezet is, is verliefd.
 • Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. - Obstakels zijn die angstaanjagende dingen die je ziet als je je ogen van je doel afhaalt.
 • Peace begins with a smile. - Vrede begint met een glimlach. ― Moeder Teresa
 • People say hate is a strong word, but so is love and people throw that around like its nothing. Mensen zeggen dat haat een sterk woord is, maar liefde ook en mensen gooien dat ook rond alsof het niets is.
 • Remember the days you prayed for the things you have now. - Denk aan de dagen dat je gebeden hebt voor de dingen die je nu hebt.
 • Roses are red, Facebook is blue, no mutual friends, who the hell are you? - Rozen zijn rood, Facebook is blauw, geen gemeenschappelijke vrienden, wie ben jij in vredesnaam?
 • Roses are red, violets are blue, I waited a long time, now I've finally with you. - Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, ik heb lang gewacht, nu ben ik eindelijk bij je.
 • Sleep doesn't help if it's your soul that's tired. - Slaap helpt niet als het je ziel is die moe is.
 • So many people will walk in and out of your life, but only true friends leave footprints in your heart. - Zoveel mensen zullen in en uit je leven lopen, maar alleen echte vrienden laten voetafdrukken achter in je hart.
 • So, when someone says, "I slept like a baby" they mean they woke up screaming every 45 minutes? - Dus, wanneer iemand zegt: "Ik sliep als een baby", bedoelen zedan dat ze elke 45 minuten schreeuwend wakker werden?
 • Some people are not happy unless they have something to complain about. - Sommige mensen zijn niet gelukkig tenzij ze iets hebben om over te klagen.
 • Sometimes in order to not fall apart, you have to let go of what keeps you together. - Soms moet je loslaten wat je bij elkaar houdt om niet uit elkaar te vallen.
 • Sometimes it takes the worst pain to bring about the best change. - Soms kost het de ergste pijn om de beste verandering teweeg te brengen.
 • Sometimes too much happiness can be frightening, because you know it's going to end. - Soms kan te veel geluk beangstigend zijn, omdat je weet dat het zal eindigen.
 • Sometimes you can't have the things you want, only God knows what is good for us. - Soms kun je niet de dingen hebben die je wilt, alleen God weet wat goed voor ons is.
 • Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness. - Soms besef je je eigen kracht pas als je oog in oog komt te staan met je grootste zwakte.
 • Sometimes you end up losing yourself trying to hold onto to someone who doesn't care about losing you. - Soms verlies je jezelf en probeer je vast te houden aan iemand die er niets om geeft om je te verliezen.
 • Sometimes you just need an adventure to cleanse the bitter taste of life from your soul. - Soms heb je gewoon een avontuur nodig om de bittere smaak van het leven uit je ziel te zuiveren.
 • Sometimes you need bad things to happen to inspire you to change and grow. - Soms moet je slechte dingen laten gebeuren om je te inspireren om te veranderen en te groeien.
 • Sometimes you win, and sometimes you learn from your loss. - Soms win je, en soms leer je van je verlies.
 • Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knows. - Soms heeft je hart meer tijd nodig om te accepteren wat je geest al weet.
 • Stay strong and just believe in yourself. - Blijf sterk en geloof gewoon in jezelf.
 • Stay strong and make them wonder why you're still smiling. - Blijf sterk en laat ze zich maar afvragen waarom je nog steeds lacht.
 • Stop being afraid of what could go wrong, and start being excited about what could go right. - Stop met bang te zijn voor wat er mis kan gaan en begin enthousiast te worden over wat goed zou kunnen gaan.
 • Stop planting flowers in people's yards who aren't going to water them. - Stop met het planten van bloemen op het erf van mensen die ze geen water gaan geven.
 • Take me as I am, or watch me how I go. - Neem mij zoals ik ben, of kijk hoe ik ga.
 • The best things in life are the people you love, the places you've seen & the memories you've made along the way. - De beste dingen in het leven zijn de mensen van wie je houdt, de plaatsen die je hebt gezien en de herinneringen die je onderweg hebt gemaakt.
 • The best view comes after the hardest climb. - Het beste uitzicht komt na de zwaarste klim.
 • The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. - De eerste om zich te verontschuldigd is de dapperste. De eerste die vergeeft is de sterkste. De eerste die het vergeet is de gelukkigste.
 • The first year of a girl's life are spent playing with barbies, the following ten are spent trying to look like barbie. - Het eerste jaar van het leven van een meisje wordt besteed aan het spelen met barbies, de volgende tien worden besteed aan het uiproberen om eruit te zien als barbie.
 • The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. - De toekomst behoort toe aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.
 • The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes. - De grootste les in het leven is weten dat zelfs dwazen soms gelijk hebben.
 • The hardest part of acting like you don't care, is knowing how much you actually do. - Het moeilijkste van acteren alsof het je niet uitmaakt, is weten hoeveel je eigenlijk doet.
 • The hardest thing in life is watching someone you love, loving someone else. - Het moeilijkste in het leven is om naar iemand te kijken van wie je houdt, iemand anders liefheeft.
 • The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. - Het belangrijkste in het leven is om te leren hoe je liefde moet geven, en het binnen te laten komen.
 • The most wonderful place to be is in love. - De mooiste plek om te zijn is verliefd.
 • The rose speaks of love silently in a language known only to the heart. - De roos spreekt stil over liefde in een taal die alleen het hart kent.
 • The secret of success lies not in doing your own work but in recognizing the right man to do it. - Het geheim van succes ligt niet in het doen van je eigen werk, maar in het herkennen van de juiste man om het te doen.
 • The words are easy when the language is love. - De woorden zijn gemakkelijk als de taal liefde is.
 • There are plenty of fish in the sea, but you will be my Nemo. - Er zijn veel vissen in de zee, maar je wordt mijn Nemo.
 • There are some people in life that make you laugh a little louder, smile a little bigger and live just a little bit better. - Er zijn een paar mensen in het leven die je een beetje harder laten lachen, een beetje groter glimlachen en net een beetje beter leven.
 • There comes a time when you have to choose between turning the page and closing the book. - Er komt een moment dat je moet kiezen tussen het omslaan van de pagina of het sluiten van het boek.
 • There is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts. - Er is niets op deze wereld dat je meer lastig kan vallen dan je eigen gedachten.
 • There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that’s your own self. - Er is maar één hoek van het universum waarvan je zeker weet dat je hem kunt verbeteren, en dat is je eigen zelf.
 • They laugh at me because I'm different. I laugh at them because they're all the same. - Ze lachen me uit omdat ik anders ben. Ik lach om hen omdat ze allemaal hetzelfde zijn.
 • To love someone is one thing, to be loved is another, to be loved by the one you love is everything. - Iemand liefhebben is één ding, geliefd zijn is iets anders, bemind worden door degene van wie je houdt is alles.
 • We have an open door policy. Show up with wine, and we'll open the door. - We hebben een open deurbeleid. Kom met wijn en we zullen de deur openen.
 • We know the truth, not only by the reason, but also by the heart. - We kennen de waarheid, niet alleen door de reden, maar ook door het hart. ― Blaise Pascal
 • What holds you together is far greater than what can tear you apart. - Wat je bij elkaar houdt, is veel groter dan wat je uit elkaar kan halen.
 • What is coming is better than what's gone. - Wat komt, is beter dan wat weg is.
 • What hurts you today makes you stronger tomorrow. - Wat je vandaag pijn doet, maakt je morgen sterker.
 • Whatever begins in anger will end in regret. - Wat begint in woede zal eindigen in spijt.
 • When it's over, leave. Don't continue watering a dead flower. - Als het voorbij is, vertrek. Blijf geen dode bloem water geven.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. - Als het leven je honderd redenen geeft om te huilen, laat het leven dan zien dat je duizend redenen hebt om te glimlachen.
 • When someone does something wrong, don't forget all the things they did right. - Wanneer iemand iets verkeerd doet, vergeet dan niet alle dingen die ze goed deden.
 • When someone gives you a nickname, it means you are special to them. - Als iemand je een bijnaam geeft, betekent dit dat je speciaal bent voor hen.
 • When someone says you can't do it, do it twice and take pictures. - Als iemand zegt dat je het niet kunt, doe het dan twee keer en maak foto's.
 • When the wrong people leave your life, the right things start happening. - Wanneer de verkeerde mensen je leven verlaten, beginnen de juiste dingen te gebeuren.
 • When you can't make them see the light, make them feel the heat. - Als je ze het licht niet kunt laten zien, laat ze dan de hitte voelen. ― Ronald Reagan
 • When you forgive, you heal. When you let go, you grow. - Wanneer je vergeeft, genees je. Als je loslaat, groei je.
 • When you open your mouth, be sure the sound you make is better than silence. - Wanneer je je mond opent, zorg er dan voor dat het geluid dat je maakt beter is dan stilte.
 • Why is it when you do something terrific, nine times out of 10 you're all alone, but when you screw up really big, the whole world is watching? - Waarom is het dat wanneer je iets geweldigs doet? Negen van de tien keer ben je helemaal alleen, maar als je het echt heel erg verknalt, kijkt de hele wereld toe? ― Mr. Destiny
 • You can't always be strong, but you can always be brave. - Je kunt niet altijd sterk zijn, maar je kunt wel altijd dapper zijn.
 • You can't fix yourself by breaking someone else. - Je kunt jezelf niet repareren door iemand anders te breken.
 • You don't stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun. - Je houdt niet op met plezier maken als je oud wordt, je wordt oud als je stopt met plezier maken.
 • You learn nothing from life if you think you're right all the time. - Je leert niets van het leven als je denkt dat je altijd gelijk hebt.
 • You may never live long enough to discover who you are, but by the time you reach middle age you will hopefully realize who you are not. - Je zult misschien nooit lang genoeg leven om te ontdekken wie je bent, maar tegen de tijd dat je op middelbare leeftijd bent, zul je je hopelijk realiseren wie je niet bent.
 • You miss 100% of the shots you don’t take. - Je mist 100% van de schoten die je niet neemt. ― Wayne Gretzky
 • You only fail if you quit. - Je faalt alleen als je stopt. ― Ginger Gelsheimer
 • You're not over it if it still makes you angry. - Je bent er nog niet overheen als het je nog steeds boos maakt.


6 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*