Mooie Zinnen over Ziel en Leuke Teksten over Ziel

Mooie zinnen over ziel en leuke teksten over ziel. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, SMS, etc. Plaatst je eigen ziel zinnen gerust onder deze pagina.

   

Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht.

Besluiteloosheid en angst zijn voor de geest en de ziel wat de pijnbank is voor het lichaam.

Bijgelovigheid is het nietszeggende gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden van de menselijke ziel.

De dans is het instinctmatige gebaar der poëzie en der muziek, alsook de door de in vervoering geraakte ziel tot uiting gebrachte onweerstaanbare drang naar beweging.

De dichter is een seismograaf die bevingen van de ziel registreert.

De herinnering is het parfum der ziel.

De humor draagt de ziel over afgronden heen en leert ze met haar eigen leed te spelen.

De muziek dient tot verstrooiing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.

De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit.

De muziek is de ziel van de meetkunde.

De taak van de dichter is niet de ziel van de mens te redden, doch deze de moeite van het redden waard te maken.

De waarlijk goede mens is evenwichtig en gerust van ziel. Niets kan hem in verwarring brengen. De waarlijk moedige mens kent geen vrees.

De ziel des mensen groeit niet van het loon, maar van de arbeid die het loon verdiende.

Denken, is het spreken van de ziel met zichzelf.

Denken, is de ziel die met zichzelf praat.

Deugd is de gezondheid der ziel, zij geeft geur aan de kleinste blaadjes des levens.

Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.

Er zijn niets dat meer rechtstreeks de ziel raakt, dan schoonheid.

Glimlachjes zijn kussen van de ziel.

Het berouw is een poging der natuur om uit onze ziel de kiemen van het bederf te verwijderen.

Het contact van ziel en kunst is een beïnvloeden en vervolmaken van elkaar.

Het gelaat weerspiegelt de ziel, de ogen verraden haar.

Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam.

Hoop is de tweede ziel van de ongelukkigen.

Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.

Je bereikt niets als je je er niet met hart en ziel op toelegt en dat betekent lijden.

Liefde, het is een tweede leven, het groeit in de ziel, verwarmt elke ader en slaat in elke hartenklop.

Mijn geest is vrolijk, maar mijn ziel is triest.

Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.

Muziek is de blikopener van je ziel.

Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel.

Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.

Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert.

Theorie en praktijk zijn één, evenals ziel en lichaam, en evenals ziel en lichaam liggen zij meestal met elkaar overhoop.

Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel.

Vrees begeleidt het leven gedurig. Alleen de ziel kan haar opheffen. De hartstocht kan haar slechts verdoven.

Vriendschap is één ziel in twee lichamen.

Wanneer men mij beledigt, tracht ik mijn ziel zo hoog te verheffen, dat de belediging haar niet bereikt.

Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel.

Wie de wereld kan bezien als een dichter is altijd een koning in zijn ziel.

Wij kennen mensen pas een ziel toe als ze geen lichaam meer hebben.

Wroeging is de straf van het misdrijf, berouw is er de verzoening van. Het eerste is van een geplaagd geweten, liet tweede van een ziel, die zich gebeterd heeft.

Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*