Quotes Overzicht

Bijgewerkt op 19 okt 2022 om 16:47

QuotesEen overzicht van al onze categorieën met prachtige quotes van beroemde personen uit het heden en verleden. Druk op de link om naar de desbetreffende categorie te gaan. We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe verse quotes dus kom snel nog eens terug.

Quotes, citaten en uitspraken van beroemde personen uit het heden en verleden

Een overzicht van alle auteurs:

  Abraham Lincoln - If you want to test a man's character, give him power. - Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.

  Albert Einstein - Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. - Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.

  Anne Frank - No one has ever become poor by giving. - Niemand is ooit arm geworden door te geven.

  Arnold Schwarzenegger - I went from being the Terminator to being the governator. - Ik ging van de Terminator naar de governator.

  Barack Obama - Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. - Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken.

  Benjamin Franklin - Well done is better than well said. - Goed gedaan is beter dan goed gesproken.

 Bill Gates - Your most unhappy customers are your greatest source of learning. - Je meest ontevreden klanten zijn je grootste bron voor verbetering.

  Bob Marley - One good thing about music, when it hits you feel no pain. - Wat zo goed is aan muziek: als het je raakt, voel je geen pijn.

  Charles Darwin - A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life. - Een man die het aandurft om een uur van zijn tijd te verspillen heeft niet de waarde van het leven ontdekt.

 Charlie Sheen - Life all comes down to a few moments. This is one of them. - Het leven komt allemaal neer op een paar momenten. Dit is er een van.

  Clint Eastwood - There's only one way to have a happy marriage and as soon as I learn what it is I'll get married again. - Er is maar één manier voor een gelukkig huwelijk en zodra ik dat weet zal ik opnieuw trouwen.

 Dolly Parton - You'd be surprised how much it costs to look this cheap. - Je zou versteld staan als je wist hoeveel het kost om er zo goedkoop uit te zien

  Donald Trump - From this day forward, a new vision will govern our land. From this moment on, it's going to be America First. - Vanaf vandaag zal een nieuwe visie ons land beheersen. Vanaf dit moment wordt het America Eerst.

  Eminem - I need drama in my life to keep making music. - Ik heb drama nodig in mijn leven om muziek te kunnen blijven maken.

  Frank Sinatra - The best revenge is massive success. - De beste wraak is enorm succes.

 Gautama Boeddha - Even death is not to be feared by one who has lived wisely. - Zelfs de dood hoeft niet gevreesd te worden door iemand die verstandig heeft geleefd.

George Washington - To be prepared for war is one of the most effective means of preserving peace. - Voorbereid zijn op oorlog is een van de meest effectieve manieren om vrede te bewaren.

  Leonardo Da Vinci - Learning never exhausts the mind. - Leren put de geest nooit uit.

 Madonna - Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. - Arm is hij wiens geluk afhangt van de toestemming van een ander.

  Jim Morrison - A friend is someone who gives you complete freedom to be yourself. - Een vriend is iemand bij wie je de volledige vrijheid krijgt je zelf te zijn.

 Jimi Hendrix - Knowledge speaks, but wisdom listens. - Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

  John F. Kennedy - Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind. - De mensheid maakt een einde aan oorlog, of oorlog maakt een eind aan de mensheid.

  John Lennon - Life is what happens to you, while you're busy making other plans. - Het leven is wat gebeurt terwijl je andere plannen maakt.

  Johnny Depp - Life's pretty good, and why wouldn't it be? I'm a pirate, after all. - Het leven is best goed, en waarom zou dat niet zo zijn? Ik ben tenslotte een piraat.

 Mark Twain - All you need is ignorance and confidence and the success is sure. - Alles wat je nodig hebt in dit leven is onwetendheid en vertrouwen, en dan is het succes zeker.

  Michael Jackson - I'm never pleased with anything, I'm a perfectionist, it's part of who I am. - Ik ben nooit tevreden met iets, ik ben een perfectionist, het is een deel van wie ik ben.

  Michael Jordan - I will not quit this game because of what the media has done to me. - Ik stop niet met dit spel door wat de media mij hebben gedaan.

  Muhammad Ali - The man who has no imagination has no wings. - De man die geen verbeelding heeft, heeft geen vleugels.

  Nelson Mandela - Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. - De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.

  Oprah Winfrey - I still have my feet on the ground, I just wear better shoes. - Ik sta nog steeds met mijn voeten op de grond, ik draag alleen betere schoenen.

  Oscar Wilde - - The only way to get rid of a temptation is to yield to it. - De enige manier om van een verleiding af te komen, is eraan toe te geven.

Pablo Picasso - Everything you can imagine is real. - Alles wat je je kunt voorstellen is echt.

  Princess Diana - When you are happy you can forgive a great deal. - Als je gelukkig bent, kun je veel vergeven.

 Rihanna - Music is in my DNA. - Muziek zit in mijn DNA.

 Robin Williams - No matter what people tell you, words and ideas can change the world. - Wat de mensen ook zeggen, woorden en ideeën kunnen de wereld veranderen.

  Stephen Hawking - Intelligence is the ability to adapt to change. - Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

  Stephen King - Only enemies speak the truth; friends and lovers lie endlessly, caught in the web of duty. - Alleen vijanden spreken de waarheid; vrienden en geliefden liegen eindeloos, gevangen in het web van plicht.

 Steve Jobs - Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. - Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden gedaan door een team van mensen.

  Sylvester Stallone - I know I can't play funny roles in movies. I tried, and it didn't work. - Ik weet dat ik geen grappige rollen kan spelen in films . Ik heb het geprobeerd en het werkte niet.

  Theodore Roosevelt - It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. - Het is moeilijk om te falen, maar het is nog erger om nooit te hebben geprobeerd te slagen.

  Vincent Van Gogh - What would life be if we had no courage to attempt anything? - Wat zou het leven zijn als we niet de moed hadden om iets te proberen?

  Walt Disney - If you can dream it, you can do it! - Als je het kunt dromen, kun je het ook doen!

 Will Smith - The things that have been most valuable to me I did not learn in school. - De dingen die voor mij het meest waardevol zijn, heb ik niet op school geleerd.

  William Shakespeare - Love all, trust a few, do wrong to none. - Heb allen lief, vertrouw een enkele, doe niemand kwaad.

Winston Churchill - If you're going through hell, keep going. - Als je door een moeilijke tijd gaat, blijf doorgaan.

Diversen

  Engelse quotes
  Nederlandse quotes
  Diverse quotes van beroemde personen