Spreuken, Beroemde Quotes en Citaten van Bekende Personen

18 dec 2018

Mooie spreuken en beroemde quotes en citaten van bekende personen met betekenis/vertaling naar het Nederlands. Gezegdes, citaten en uitdrukkingen voor bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Skype. • Never interrupt your enemy when he is making a mistake. - Onderbreek nooit je vijand als hij een fout maakt. – Napoleon Bonaparte
 • Logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere. - Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal. – Albert Einstein
 • Friendship is constant in all other things save in the office and affairs of love. - Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde. – William Shakespeare
 • Give a girl the right shoes, and she can conquer the world. - Geef een meisje de juiste schoenen en ze kan de wereld veroveren. – Marilyn Monroe
 • If you judge people, you have no time to love them. - Als je over mensen oordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden. – Mother Teresa
 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. - Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zal leven. – Mahatma Gandhi
 • One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. - Een goed ding aan muziek is dat als het je raakt, je geen pijn voelt. – Bob Marley
 • If you tell the truth, you don't have to remember anything. - Als je de waarheid vertelt, hoef je het niets te onthouden. – Mark Twain
 • I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone. - Ik weet niet wat de sleutel naar succes is, maar de sleutel naar mislukking is proberen om iedereen te behagen. – Bill Cosby
 • Do what you can, with what you have, where you are. - Doe wat je kunt, met wat je hebt, waar je bent. – Theodore Roosevelt
 • Peace begins with a smile. - Vrede begint met een lach. – Mother Teresa
 • A clever person solves a problem, a wise person avoids it. - Een slim persoon lost een probleem, een wijs persoon voorkomt het. – Albert Einstein
 • An eye for an eye will only make the whole world blind. - Een oog voor een oog zal de hele wereld blind maken. – Mahatma Gandhi
 • The truth is rarely pure and never simple. De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. – Oscar Wilde
 • We are not retreating, we are advancing in another direction. - We trekken ons niet terug, we rukken op in een andere richting. – General Douglas MacArthur
 • Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler. – Albert Einstein
 • Sometimes it is not enough that we do our best, we must do what is required. - Soms is het niet genoeg dat we ons best doen, we doen wat nodig is. – Sir Winston Churchill
 • Well done is better than well said. - Goed gedaan is beter dan goed gezegd. – Benjamin Franklin
 • I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. - Ik heb de paradox gevonden, dat als je van iemand houdt tot het pijn doet, kan het geen pijn meer doen, alleen maar meer liefde. – Mother Teresa
 • Destroying things is much easier than making them. - Dingen vernietigen en veel makkelijker dan dingen maken. – Suzanne Collins
 • If you don't know where you're going, any road'll take you there. - Als je niet weet waar je heen gaat, zal elke weg die je neemt je er brengen. – George Harrison


 • If you don't have time to read, you don't have the time (or the tools) to write, simple as that. - Als je geen tijd om te lezen, heb je niet de tijd (of het gereedschap) om te schrijven, zo simpel is dat. – Stephen King
 • I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying. - Ik ben zo slim dat ik soms niet een enkel woord van wat ik zeg begrijp. – Oscar Wilde
 • Where there is love there is life. - Waar liefde is daar is leven. – Mahatma Gandhi
 • Vote early and vote often. - Stem vroeg en stem vaak. – Al Capone
 • The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. - De dwaas denk niet dat hij verstandig is, maar de wijze man weet dat hij een dwaas is. – William Shakespeare
 • There are only two ways to live your life, one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. - Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven, de ene is alsof niets een wonder is, de andere is alsof alles een wonder is. – Albert Einstein
 • It's better to be unhappy alone than unhappy with someone. - Het is beter om alleen ongelukkig te zijn dan ongelukkig met iemand. – Marilyn Monroe
 • How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. - Hoe geweldig is het dat niemand hoeft te wachten op een moment voordat hij begint met de wereld te verbeteren. – Anne Frank
 • There are only two tragedies in life, one is not getting what one wants, and the other is getting it. - Er zijn slechts twee tragedies in het leven, de ene is niet krijgen wat men wil, en de andere is het krijgen. – Oscar Wilde
 • The weak can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong. - De zwakke kan nooit vergeven, vergeving is het attribuut van de sterke. – Mahatma Gandhi
 • I'm not afraid of death, I just don't want to be there when it happens. - Ik ben niet bang voor de dood, ik wil er gewoon niet zijn wanneer het gebeurt. – Woody Allen
 • Don't cry because it's over, smile because it happened. - Huil niet omdat het voorbij is, lach omdat het gebeurde. – Dr. Seuss
 • Creativity is knowing how to hide your sources. - Creativiteit is weten hoe je je bronnen moet verbergen. – Albert Einstein
 • The difference between fiction and reality? fiction has to make sense. - Het verschil tussen fictie en werkelijkheid? fictie moet zinvol zijn. – Tom Clancy
 • If you can make a woman laugh, you can make her do anything. - Als je een vrouw aan het lachen kunt maken, kun je haar alles laten doen. – Marilyn Monroe
 • People are just as happy as they make up their minds to be. - Mensen zijn net zo gelukkig als ze in hun gedachten zijn. – Abraham Lincoln
 • The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his. - Het doel van de oorlog is niet te sterven voor je land, maar om de andere klootzak te laten sterven voor zijn. – General George Patton
 • We should all start to live before we get too old, fear is stupid, so are regrets. - We moeten allemaal beginnen te leven voordat we te oud, angst is dom, zo is spijt. – Marilyn Monroe
 • Be yourself everyone else is already taken. - Wees jezelf iedereen is al bezet. – Oscar Wilde
 • Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe. - Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid, en ik ben niet zeker over het universum. – Albert Einstein
 • Forgive your enemies, but never forget their names. - Vergeef je vijanden, maar vergeet nooit hun namen. – John F. Kennedy
 • Love all, trust a few, do wrong to none. - Hou van alle, vertrouwt een paar, doe niemand iets aan. – William Shakespeare
 • I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to. - Ik ben degene die moet sterven wanneer het tijd is voor mij om te sterven, dus laat mij mijn leven leven zoal ik het wil. – Jimi Hendrix
 • A man can't be too careful in the choice of his enemies. - Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn bij het kiezen van zijn vijanden. – Oscar Wilde
 • If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself. - Als je het niet kan uitleggen aan iemand van zes jaar oud, dan begrijp je het zelf ook niet. – Albert Einstein
 • He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire. - Hij heeft alle deugden waar ik niet van houd, en geen enkele ondeugden die ik bewonder. – Sir Winston Churchill
 • You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope someday you'll join us, and the world will live as one. - Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige, ik hoop dat op een dag dat je met ons mee zult doen, en de wereld zal leven als een. – John Lennon
 • A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. - Een vriend is iemand die weet hoe je bent, begrijpt waar je bent geweest, accepteert wat je geworden ben, en nog steeds, voorzichtig toelaat dat je groeit. – William Shakespeare
 • It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. - Het is ontstellend duidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid heeft overschreden. – Albert Einstein
 • Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. - Niet iedereen van ons kan grote dingen doen, maar we kunnen kleine dingen doen met grote liefde. – Mother Teresa
 • It's the friends you can call up at 4 a.m., that matter. - Het zijn de vrienden die je om 4 uur nog kunt bellen, die er toe doen. – Marlene Dietrich
 • Success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. - Succes is niet definitief, falen is niet fataal, het is de moed om door te gaan die telt. – Winston Churchill
 • Whatever is begun in anger ends in shame. - Wat begonnen is in woede eindigt in schaamte. – Benjamin Franklin
 • A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty.
  (Een pessimist ziet het probleem in elke kans, een optimist ziet de kans in elke moeilijkheid)
  Sir Winston Churchill
 • Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.
  (Obstakels zijn die vreselijke dingen die je ziet als je niet met je ogen naar je doel kijkt)
  Henry Ford
 • A pint of sweat saves a gallon of blood. - Een pint van zweet bespaart een liter bloed. – General George S. Patton
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. - Het leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven. – Albert Einstein
 • Knowledge speaks, but wisdom listens. - Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. – Jimi Hendrix
 • You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. - Je kunt meer bereiken met een vriendelijk woord en een pistool dan alleen met een vriendelijk woord. – Al Capone
 • Human history becomes more and more a race between education and catastrophe. - De menselijke geschiedenis wordt meer en meer een race tussen het onderwijs en de catastrofe. – H. G. Wells
 • First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. - Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze tegen je, dan win je. – Mahatma Gandhi
 • The truth is, everyone is going to hurt you, you just got to find the ones worth suffering for. - De waarheid is, iedereen zal je pijn doen, je moet degenen vinden die het waard zijn om voor te lijden. – Bob Marley
 • In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. - Op het einde, onthouden we niet de woorden van onze vijanden, maar de stilte van onze vrienden. – Martin Luther King Jr.
 • The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them. - De grote problemen waarmee we geconfronteerd worden kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken wanneer we ze maakten. – Albert Einstein
 • A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. - Een leugen gaat de halve wereld rond voordat de waarheid een kans heeft gehad om zijn broek aan te doen. – Sir Winston Churchill
 • Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. - Leef alsof je vandaag sterven, leer alsof je voor altijd zal leven. – Mahatma Gandhi
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. - Je leeft maar een keer, maar als je het goed doet, is een keer genoeg. – Mae West
 • Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. - Iedereen die nog nooit een fout heeft gemaakt heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd. – Albert Einstein


Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*